(Video) Tổng kết 6 tháng đầu năm

Sau 6 tháng làm việc chăm chỉ, toàn team MB ĐÔNG Á đã tụ họp đông